Έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797(ΦΕΚ 1199 τ.Β΄/11-04-2012 και ΑΔΑ Β4ΩΝΘ-14Ι), τα βιβλιάρια υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταργούνται και αντ’ αυτών εκδίδονται Πιστοποιητικά Υγείας από γιατρούς του Δημόσιου τομέα.

Σημείωση: Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί, ισχύουν μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.

Προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:

  1. Ακτινογραφία θώρακος, με γνωμάτευση και φωτογραφία.
  2. Για χειριστές τροφίμων απαιτείται επιπλέον Καλλιέργεια και Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων.
  3. Κλινική εξέταση στο Παθολογικό Εξωτερικό Ιατρείο μας κατόπιν προσκομίσεως εισιτηρίου από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων και τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω εξετάσεων.

Επίσης, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υγείας χρειάζονται:

1) α. Για τους Έλληνες πολίτες (Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητα),
β. Για τους αλλοδαπούς (Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής ή επίσημο έγγραφο, που να πιστοποιεί ότι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα να εργασθούν).

2) Μία (1) φωτογραφία.

Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται από το Παθολογικό Εξωτερικό Ιατρείο

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεσθε στα τηλέφωνα: 2132023400 και 2132023417.