Όραμα

Mετατροπή του Π.Ν.Α. Σπηλιοπούλειου σε Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τα περιστατικά ΑΕΕ

Το όραμα μας για το Νοσοκομείο.

Σε χώρες με προηγμένα συστήματα υγείας, η εξειδίκευση των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων υγειονομικών μονάδων αποτελεί βασική επιδίωξη. Η εξειδίκευση συμβάλει ουσιαστικά:  στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, στη βελτίωση της διαδικασίας επιστημονικής εξέλιξης και εξειδίκευσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στην εξοικονόμηση πόρων τόσο για τις υγειονομικές μονάδες όσο και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας γενικότερα.

Το πιο σημαντικό όμως από τα παραπάνω πλεονέκτημα αυτών των υγειονομικών μονάδων  είναι η ερευνητική τους δραστηριότητα, καθώς λόγω της εξειδίκευσής τους λειτουργούν ως κέντρα αναφοράς για όλη τη χώρα (π.χ. Η.Π.Α., Γερμανία, κ.α.). Συλλέγοντας πληροφορίες από μεγάλες ομάδες πληθυσμού (σε εθνικό επίπεδο αλλά και από άλλες χώρες) δημιουργούν οργανωμένες βάσεις δεδομένων, γίνεται έρευνα και αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου, μελετώνται «ειδικές περιπτώσεις», γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στο φορέα χάραξης πολιτικής (π.χ. υπουργείο υγείας) να ασκεί οργανωμένες και τεκμηριωμένες πολιτικές πρόληψης καθώς και  να εκδίδει σε συνεργασία με Ιατρικούς Συλλόγους κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των νόσων.

Τέλος, αποκεντρωμένα Νοσοκομεία με ιατρούς, που δεν έχουν ανάλογη εμπειρία, αποκτούν τη δυνατότητα έγκαιρης και έγκυρης υποστήριξης  για την αντιμετώπιση «δύσκολων» περιστατικών μέσω συστημάτων τηλεϊατρικής με τα εξειδικευμένα Νοσοκομεία – Κέντρα Αναφοράς.